Dofinansowania

Fundusze, które ułatwią rozpoczęcie i rozwój twojego biznesu.

          Osoby bezrobotne, które chcą otworzyć własną firmę mogą ubiegać się o przyznanie im dofinansowania realizowanego przez Powiatowe Urzędy Pracy (PUP). Zgodnie z art. 46 .ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Dz. U. z 2008 r. Nr. 69, poz. 415), starosta z Funduszu Pracy może przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji
i doradztwa związane z podjęciem tej działalności, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6 – krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, a w przypadku gdy działalność jest podejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, wysokość przyznanych bezrobotnemu środków nie może przekroczyć 4 – krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni oraz
3 – krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej założeniu. Aktualnie maksymalna wysokość środków finansowych możliwa do uzyskania przez bezrobotnego korzystającego z tej formy wsparcia wynosi ponad 19.000 złotych.

           O dofinansowanie w tej samej wysokości w PUP mogą ubiegać się również osoby już prowadzące działalność gospodarczą (od co najmniej
6 miesięcy). Pozyskane w ten sposób środki mogą zostać wyłącznie przeznaczone na wyposażenie nowego miejsca pracy dla bezrobotnego lub doposażenie takiego miejsca pracy. Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt. 1 Ustawy
z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz. U. z 2008 r. Nr. 69, poz. 415), starosta z Funduszu Pracy może zrefundować podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż
6 – krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

Zasadniczą zaletą tego rodzaju dofinansowania jest:

  1. krótki okres oczekiwania na decyzję w przedmiocie rozpoznania wniosku o uzyskaniu dotacji (około 1 miesiąca),
  2. brak konieczności angażowania własnych środków finansowych,
    jak to ma zwykle miejsce w przypadku funduszy unijnych,
  3. realizacja dofinansowania przed rozpoczęciem inwestycji,
  4. bezzwrotność udzielonej dotacji (przy spełnieniu warunków umowy),
  5. stosunkowa łatwość w uzyskaniu tego rodzaju wsparcia.


           Pieniądze uzyskane z Funduszu Pracy mogą zostać przeznaczone m.in. na zakup urządzeń, przedmiotów, maszyn, wyposażenia
i oprogramowania koniecznego do prowadzenia działalności gospodarczej ewentualnie wyposażenie (doposażenie) miejsca pracy.


          Aby uzyskać środki na otworzenie własnej firmy lub wyposażenie (doposażenie) stanowiska pracy należy złożyć do właściwego starosty (PUP) wniosek o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ewentualnie wyposażenie (doposażenie) miejsca pracy. Przyznanie środków finansowych z Funduszu Pracy jest dokonywane na podstawie umowy określającej wysokość udzielonego wsparcia oraz warunki realizacji dotacji z PUP.

           Jeżeli chcieliby Państwo skorzystać z tej formy dofinansowania nasi pracownicy są gotowi pomóc Państwu w prawidłowym przygotowaniu wniosku oraz biznes planu w celu uzyskania dotacji z PUP. Z dotychczas sporządzonych przez nas wniosków prawie 80% zostało załatwione
z pozytywnym skutkiem.
Stale śledzimy obowiązujące w danym PUP regulaminy wzory dokumentów oraz wytyczne jak również informacje
o posiadanych środkach przeznaczonych na dofinansowanie, co pozwoliło nam na osiągnięcie tak doskonałego wyniku w realizacji powierzonych nam zleceń.BENEFIT - Biuro Rachunkowe 26 600 Radom, ul.Wernera 5 lok. 35, tel. 663 18 55 72, e-mail:benefit.br@gmail.com

prawnik radom, obsługa księgowa radom, dofinansowania mazowieckie